ECE BOYA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri Sorumlusu Kimliği

Ece Boya Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Ece Boya” veya “Şirket”) tarafından işletilen www.eceboya.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“İlgili kişi” veya “ Ziyaretçi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile; İlgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve  İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. Kişisel Veriler, İşleme ve Aktarma Amaçları, Hukuki Sebepler, Toplama Yöntemi, Alıcı Gruplar İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında çerez vb. kişisel verileriniz toplanmamakta ve dolayısıyla herhangi bir kurum veya kişiye aktarılmamaktadır. Web sitemizde yer alan “Bize Ulaşın” kısmından paylaşmış olduğunuz ad soyad, telefon, e-posta bilgileriniz gibi kimlik ve iletişim verileriniz elektronik yöntemlerle, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecek olup, herhangi bir kurum ya da kuruluşa aktarılmayacaktır.

Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •  Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü  kişilere bildirilmesini isteme,
  •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.eceboya.com adresinden ulaşabileceğiniz

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının Yürürlüğü

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Politika Şirket internet sitesinde www.eceboya.com adresinde yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Ece Boya Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.